Save Hong Kong from China

Save Hong Kong from China
(from 麥兜噹噹伴我心)

Saturday, 14 February 2015

港大退聯之「共產黨最高興」論

說得好。

Lunyeah - 港大退聯之「共產黨最高興」論
https://thestandnews.com/politics/%E6%B8%AF%E5%A4%A7%E9%80%80%E8%81%AF%E4%B9%8B-%E5%85%B1%E7%94%A2%E9%BB%A8%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%88%88-%E8%AB%96/

由幾時開始,我地做人做事的準則係要睇「共產黨高唔高興」?大家要含淚投票俾泛民!否則「共產黨最高興」;大家唔好退出學聯!否則「共產黨最高興」;大家唔好批評左膠!否則「共產黨最高興」;大家唔好衝擊升國旗!否則「共產黨最高興」......

咁點解當日又要勸大家從佔領區撤離?唔怕「共產黨最高興」咩?點解民主黨要入中聯辦密室談判?唔怕「共產黨最高興」咩?點解要反對本土派的「光復行動」? 唔怕「共產黨最高興」咩?點解左膠孔令瑜當日要向毛范譚三個溫和本土派開記招下戰書?唔怕「共產黨最高興」咩?點解左膠要支持中港融合?唔怕「共產黨最高興」咩?點解天主教正義和平委員會要「為中港融合祈禱」?唔怕「共產黨最高興」咩?點解孔令瑜要盲撐縱火犯施君龍?唔怕「共產黨最高興」咩?點解左膠要圍插陶傑?唔怕「共產黨最高興」咩?

No comments:

Post a Comment